Privacyverklaring van Verzekeruzelf.nl

Bij het afsluiten van onze verzekeringen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Bij Verzekeruzelf.nl B.V. en Intrasurance B.V. hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom houden wij ons aan de privacy voorschriften van het Verbond van Verzekeraars. Deze Gedragscode vindt u hier.

Verzekeruzelf.nl en Intrasurance

  • Verzekeruzelf.nl B.V. bemiddelt in schade- en levensverzekeringen via het aan haar verbonden verzekeringsbedrijf Intrasurance B.V.
  • Intrasurance B.V. is het gevolmachtigde verzekeringsbedrijf. Zij beheert en administreert schade- inkomens- en levensverzekeringen voor meerdere tussenpersonen in Nederland.

Wij zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Hier kunt u precies vinden hoe wij onze persoonsgegevens verwerken en met welke partijen wij gegevens kunnen uitwisselen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het afsluiten en beheren van onze verzekeringen. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:

  • Marketingactiviteiten om een relatie met u te onderhouden.
  • Het verbeteren van onze diensten en verzekeringen.
  • Het voorkomen en bestrijden van fraude.
  • Informatie-uitwisseling met andere partijen die wij voor onze verzekeringsadministratie nodig hebben, zoals verzekeraars en assurantietussenpersonen. Wij informeren hen bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand ontstaat.
  • Statistische analyses.
  • Het kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij informatie opvragen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Bij elke verwerking van persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat alleen die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn.

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatiebeleid bij verzekeringen kunnen wij uw gegevens raadplegen bij Stichting CIS. Deelnemers van Stichting CIS kunnen onderling gegevens uitwisselen met als doel om risico’s te beperken en fraude tegen te gaan. Hierbij is het privacyreglement van Stichting CIS van toepassing.

Opnemen van telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden mogelijk opgenomen. Dit doen wij om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De opnamen van deze telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

Bijzondere persoonsgegevens

Voor een aantal verzekeringen (zoals een overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekering) is het voor ons noodzakelijk om medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of - met uw machtiging - van een arts. De arts is verantwoordelijk voor de verwerking van uw medische gegevens. De arts zal de gegevens alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekken als zij de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze andere personen moeten zich aan dezelfde geheimhoudingsplicht houden als de arts (medisch beroepsgeheim). Voor medewerkers van Verzekeruzelf.nl B.V. en Intrasurance B.V. zijn uw gegevens niet toegankelijk.